Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat alle basisscholen vanaf maandag 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het coronavirus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Dit wordt begin volgende week bekend gemaakt.
Op basis van dit kabinetsbesluit is door meerdere betrokken partijen een vervolgprotocol voor het reguliere basisonderwijs opgesteld (protocol volledig openen basisonderwijs), zie bijlage.

Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor het bijstellen van ons schoolprotocol. Hierbij is het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school met inachtneming van de voorschriften van het RIVM en OMT.

In het bijgevoegde protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. De belangrijkste wijzigingen van dit vervolgprotocol ten opzichte van het eerste protocol ten behoeve van de heropening van de scholen op 11 mei jl. zijn die van invloed zijn op OBS De Vlinder:

• Vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden verrichten voor de school mogen weer ingezet worden. Dit geldt ook voor stagiaires.
• Musicals, schoolreizen, schoolkamp en andere evenementen: deze activiteiten zijn toegestaan, maar het dringende advies is om hier zeer terughoudend mee te zijn. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid met
betrekking tot bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging vindt plaats op school- of bestuursniveau.
• Voor muziekonderwijs geldt: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen tot 12 jaar toegestaan.
• Noodopvang: de extra financiering van de noodopvang wordt met ingang van 8 juni 2020 stopgezet.

Deze lijst is niet volledig, ik verwijs hiervoor naar het protocol.

Het toepassen van het protocol vraagt een enorme bewustwording van ons handelen als schoolteam en we hebben dit gelukkig een paar weken kunnen oefenen.
Het beleid ten aanzien van de heropening van de school is bij ons reeds vastgelegd en hoeft alleen bijgesteld en gefinetuned te worden op onderdelen. We zullen daarom op dinsdagmiddag aanstaande online gaan overleggen hierover, zodat we op maandag 8 juni goed voorbereid kunnen starten.
De huidige regels blijven gelden, maar we zullen u, indien nodig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Er wordt in deze tijd veel gevraagd van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de teamleden en ook van u als ouder(s) en verzorger(s). In de afgelopen periode is ons dat enorm meegevallen en we verheugen ons erop dat we weer volledig opengaan en weer enigszins ‘normaal’ kunnen functioneren.
Ik wens u allen een heel fijn lang weekend!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder