VANUIT DE SCHOOLLEIDINGWe gaan na de meivakantie de laatste periode van dit schooljaar in. Meestal zit deze periode vol met leuke, en interessante activiteiten. Op de kalender kunt u zien dat deze vrijwel leeg is en dat onder andere de Vlindermarkt en de inloopochtend er niet op staan. Helaas is dat nog niet mogelijk, maar we hopen volgend schooljaar wel.

De nieuwsbrief is deze keer dus meer een terugblik met foto’s op activiteiten in de klas. We hebben naast de focus op de basisvakken taal, lezen, spelling en rekenen ook veel leuke activiteiten gedaan met onze leerlingen in de afgelopen weken. Op deze manier houden wij balans tussen de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

We zijn gematigd optimistisch ten aanzien van het versoepelen van de coronamaatregelen op school.
In de persconferentie van afgelopen dinsdag werd gezegd dat we vanaf volgende week versoepelingen van de maatregelen kunnen verwachten. Wij hebben met het bestuur besloten dat het voor versoepelingen in de basisschool nog te vroeg is. Daarom houden we ons voorlopig aan het coronaprotocol en hopen wij dat we binnenkort allemaal gevaccineerd kunnen worden. Alleen op één punt gaan we iets versoepelen en dat heeft te maken met de beide groepen 8. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

We merken op dit moment dat iedereen coronamoe is en terug wil naar ‘normaal’ lesgeven, waarin je niet steeds hoeft na te denken over de maatregelen in en buiten de school. Toch blijven wij elkaar erop wijzen, want we zijn er nog (net) niet. We hopen dat dit na de zomervakantie niet meer nodig is.

Deze week, of volgende week ontvangen wij sneltesten op school. Deze sneltesten worden verdeeld onder alle teamleden en kunnen ingezet worden als er geen klachten zijn en leerkrachten toch willen testen. Bij klachten moet er altijd een test bij de GGD worden gedaan.

In de vorige brief heb ik u beloofd om u op de hoogte te houden van het Nationaal Programma Onderwijs (hierna NPO). Het NPO richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis.
Na de meivakantie gaat het schoolteam samen overleggen over de inzet van de middelen die beschikbaar komen. We maken een schoolscan op basis van de ambities in ons schoolplan, de trendanalyses naar aanleiding van de Citotoetsen en de resultaten uit ZIEN!

De schoolscan zorgt er onder andere voor dat we zicht krijgen op de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en wat dit betekent op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau.
Als we dit in beeld hebben, kunnen we kiezen uit interventies die staan op een zogenaamde menukaart van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze interventies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen in de onderwijspraktijk. De keuzes die wij maken, moeten voor een duurzame ontwikkeling zorgen in onze school en breed gedragen worden door het schoolteam en de medezeggenschapsraad.

Na de zomervakanties kunnen wij de interventies gaan inzetten gedurende een periode van twee schooljaren. Daarna zullen wij de effecten moeten evalueren en ons hierover moeten verantwoorden.
Zodra wij onze interventies (speerpunten) hebben bepaald, zullen we deze eerst voorleggen aan de medezeggenschapsraad, voordat deze naar het schoolbestuur worden gecommuniceerd.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier!

Anita Klompsma-Bolk, directeur OBS De Vlinder.